ennl
CLICKBROKER VERDIENSTEN ADVERTENTIE MATERIAAL MIJN GEGEVENS  
Welkomstpagina  |  Inloggen  |  Aanmelden  |  Beschikbare Producten
CLICKBROKER

CLICKBROKER: Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen ClickBroker en wederpartij, hierna te noemen affiliate.

2. Toepassing

2.1 Het van toepassing zijn van de door de affiliate gehanteerde algemene voorwaarden op het rechtsverkeer tussen ClickBroker en affiliate wordt door ClickBroker uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 Van deze algemene voorwaarden of bedingen kan slechts schriftelijke worden afgeweken. Voor het overige blijven deze voorwaarden onverhoopt van toepassing.

3. Prijzen en levering

3.1 Prijzen zijn in EURO en uitsluitend excl. B.T.W.

3.2 ClickBroker staat er niet voor in dat het adverntieprogramma geschikt is voor het doel waarvoor de affiliate dit wil aanwenden. Dit geldt ook niet indien dat doel aan ClickBroker kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen tussen ClickBroker en affiliate.

3.3 Indien affiliate van mening is dat hetgeen is geleverd of is verricht niet aan de overeenkomst voldoet, dient affiliate ClickBroker hiervan binnen 2 werkdagen na levering of verrichting in kennis te stellen. Na deze termijn aanvaardt ClickBroker geen beroep op reclamatie.

3.4 Reclamatie met betrekking tot geleverde diensten en/of prestaties ontslaat affiliate niet van verplichtingen aangaande eerdere of nog te verrichten diensten en/of prestaties.

4. Buitengewone omstandigheden / rechten

4.1 ClickBroker heeft de exclusieve rechten tot het leveren van diensten die door haar inspanningen zijn gegenereerd.

4.2 Het is de affiliate verboden de geboden diensten te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen of aan derden aan te bieden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ClickBroker.

5. Betaling

5.1 Betaling aan affiliate zal plaatsvinden door ClickBroker wanneer het betalingsminiumum VAN 50 euro is bereikt.

5.2 Betaling aan affiliate geschiedt de laatste dag van de maand middels bankoverschrijving of paypal.

5.3 Bij beëindiging van de overeenkomst door affiliate, vindt geen restitutie plaats tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 ClickBroker wijst iedere vorm van aansprakelijk van de hand voor enigerlei schade, direct dan wel indirect, die affiliate lijdt of voortvloeit uit de samenwerking met ClickBroker.

7. Toepasselijk recht

7.1 Elke rechtsverhouding tussen ClickBroker en de opdrachtgever(s) wordt beheerst door het Nederlands recht.
 
Veelgestelde vragen   |  Gebruiksvoorwaarden